Course

 • Long-term study abroad to Japan

  Long-term course

 • Short-term study abroad to Japan

  Short-term course

 • Learn Japanese to help employment

  Course for Japanese Resident

 • Learn Japanese in between school and work

  Private Lesson

Long-term course

คอร์สนี้เปิดภาคเรียนปีละ 4 ครั้ง ทุกเดือนเมษายน กรกฏาคม ตุลาคม และมกราคม โดยสามารถเรียนได้นานที่สุดถึง 24 เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนควรมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นเทียบเทียบเท่ากับการผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 (ระดับ 1 เดิม) ส่วนการสมัครเรียน ทางโรงเรียนจะเป็นคนกลางประสานงานในการยื่นขอวีซ่านักเรียนให้

【ช่วงเวลารับสมัคร】

 • เริ่มเรียนเดือนเมษายน:วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคมของปีก่อนหน้า
 • เริ่มเรียนเดือนกรกฏาคม:วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
 • เริ่มเรียนเดือนตุลาคม:วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน
 • เริ่มเรียนเดือนมกราคม:วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคมของปีก่อนหน้า

Long-term course

expenses

 • 1.ค่าสมัคร
  เมื่อยื่นใบสมัครกับทางโรงเรียน กรุณาชำระเงินค่าสมัครเป็นจำนวน 20,000 เยน แม้วีซ่าไม่ได้รับอนุญาตจากกรมตรวจคนเข้าเมือง ก็ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้
 • 2.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
  เมื่อกรมตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่นได้ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนทราบและข้อให้นักเรียนชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายปีแรก คอร์ส 1 ปี
คอร์ส 1 ปี 6 เดือน
คอร์ส 1 ปี 9 เดือน
คอร์ส 2 ปี
ค่าธรรมเนียมการสมัคร:20,000(จ่ายแค่ปีแรกเท่านั้น) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า:50,000(จ่ายแค่ปีแรกเท่านั้น) ค่าเล่าเรียน:672,000 ค่าประกันนักศึกษา:12,000(รวมถึงการตรวจร่างกาย) ค่าบำรุงรักษาอาคาร:24,000 【รวม:778,000】
ค่าใช้จ่ายปีถัดไป คอร์ส 2 ปี ค่าเล่าเรียน:672,000 ค่าประกันนักศึกษา:12,000(รวมถึงการตรวจร่างกาย) ค่าบำรุงรักษาอาคาร:24,000 【รวม:708,000】
คอร์ส 1 ปี 9 เดือน ค่าเล่าเรียน:504,000 ค่าประกันนักศึกษา:9,000(รวมถึงการตรวจร่างกาย) ค่าบำรุงรักษาอาคาร:18,000 【รวม:531,000】
คอร์ส 1 ปี 6 เดือน ค่าเล่าเรียน:336,000 ค่าประกันนักศึกษา:6,000(รวมถึงการตรวจร่างกาย) ค่าบำรุงรักษาอาคาร:12,000 【รวม:354,000】
ค่าใช้จ่ายปีแรก คอร์ส 1 ปี 3 เดือน ค่าธรรมเนียมการสมัคร:20,000 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า:50,000 ค่าเล่าเรียน:840,000 ค่าประกันนักศึกษา:15,000(รวมถึงการตรวจร่างกาย) ค่าบำรุงรักษาอาคาร:30,000 【รวม:955,000】
ค่าใช้จ่ายปีถัดไป คอร์ส 1 ปี 3 เดือน ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ※จ่ายค่าหนังสือเรียน หลังจากทราบห้องเรียนแล้วอีกครั้ง
 • ※ราคาทั้งหมดรวมภาษีแล้ว

Class Schedule

 • 【ชั้นเรียนภาคเช้า】วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 8:50~12:30
 • 【ชั้นเรียนภาคบ่าย 】วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 13:20~17:00

 Application Documents

 • 1. ใบสมัคร(pdf file)
 • 2. ใบบันทึกข้อมูลส่วนตัว(pdf file)
  ใบบันทึกข้อมูลส่วนตัว(word file
 • 3.จดหมายผู้รับผิดชอบของผู้สมัคร( pdf file)
  จดหมายรับผิดชอบของผู้สมัคร(word file
 • 4. ใบประกาศนียบัตรวุฒิบัตรการศึกษา หรือใบรับรองการจบการศึกษาชั้นสูงสุด
  (ฉบับจริง และฉบับแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษ)
 • 5. เอกสารแสดงหลักฐานการเงินของผู้สมัคร
  หรือผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ฉบับจริง)
 • 6. หนังสือรับรองการทำงาน และเงินเดือนของผู้สมัคร
  หรือผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ฉบับจริง)
 • 7. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ฉบับจริง)
 • 8.สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • 9. รูปถ่ายขนาด 4 x 3 ซ.ม. จำนวน 8 ใบ
 • 10.เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่อาจเรียกเพิ่มเติมภายหลัง

Application Procedure

 • 1. ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาให้ทางโรงเรียนพิจารณา เมื่อโรงเรียนพิจารณาจะยื่นใบสมัครให้กรมตรวจคนเข้าเมือง กรุณาชำระค่าสมัคร ทางโรงเรียนจะออกใบอนุญาตให้เข้าเรียนให้แก่นักเรียน
 • 2. ทางโรงเรียนยื่นเอกสารให้กรมตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
 • 3. หากผ่านการพิจารณา ทางกรมตรวจคนเข้าเมืองจะออก "ใบสถานภาพการพำนัก" ให้ทางโรงเรียน ทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนทราบ พร้อมส่งสำเนาใบสถานภาพการพำนักเพื่อเป็นการยืนยั
 • 4. จากนั้นกรุณาชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงิน ทางโรงเรียนจะส่ง "ใบสถานภาพการพำนัก" ฉบับจริงให้
 • 5. นำหนังสือเดินทางและ"ใบสถานภาพการพำนัก" ไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

Note

 • 1. นักเรียนไม่สามารถสมัครที่โรงเรียนอื่นพร้อมกันได้
 • 2. เมื่อชำระเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้

Go To Top

Short-term course

คอร์สนี้สามารถเข้าเรียนได้ทั้งตอนเปิดภาคเรียน และระหว่างภาคเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นระหว่างปิดภาคเรียนที่ไทย โดยสามารถขอวีซ่าพำนักชั่วคราว (สูงสุด 90 วัน) ได้ ทางโรงเรียนจะจัดการสอบวัดระดับ เพื่อจัดชั้นเรียนให้กับนักเรียน โดยนักเรียนสามารถเริ่มเรียนได้ตลอดภาคเรียน

คอร์สค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าเล่าเรียนรวมค่าหนังสือ
คอร์ส 1 เดือน20,00045,00065,000 6,000~8,000
คอร์ส 2 เดือน20,00085,000105,0006,000~8,000
คอร์ส 3 เดือน20,000120,000140,0006,000~8,000

(เยน)

Short-term course

Class Schedule

 • 【ชั้นเรียนภาคเช้า】วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 8:50~12:30
 • 【ชั้นเรียนภาคบ่าย 】วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 13:20~17:0

Application Documents

 • 1. ใบสมัคร(pdf file)
 • 2. รูปถ่ายขนาด 4 x 3 ซ.ม. 2 รูป
 • 3. สำเนาหนังสือเดินทาง
 • 4. เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่อาจเรียกเพิ่มเติมภายหลัง

Application Procedure

 • 1. ยื่นเอกสารการสมัครมาทางโรงเรียน
  พร้อมชำระเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • 2. เมื่อได้รับยืนยันการชำระเงิน
  ทางโรงเรียนจะออกใบอนุญาตให้เข้าเรียน
  พร้อมจดหมายเชิญให้
 • 3. นำหนังสือเดินทาง พร้อมใบอนุญาตให้เข้าเรียน
  และจดหมายเชิญ ไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย
 • 4. เมื่อเดินทางมาถึงญี่ปุ่น
  กรุณามาที่โรงเรียนเพื่อสอบวัดระดับในการจัดชั้นเรียน และเริ่มเรียน

Note

 • 1. ไม่สามารถขอต่อวีซ่าเพิ่มได้ที่ญี่ปุ่น
 • 2. กรุณาติดต่อสอบถามทางโรงเรียนล่วงหน้า เกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีวันปิดภาคเรียน และวันหยุดอื่น ๆ
 • 3. ทางโรงเรียนจะออกใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนมากกว่า 90% ของเวลาเรียนทั้งหมด
 • 4. ทางประสงค์จะพักหอพักของโรงเรียน กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้
 • 5. ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาให้ ยกเว้นกรณีที่สถานทูตญี่ปุ่นไม่ออกวีซ่าให้ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าเล่าเรียนให้

Go To Top

Course for Japanese Resident

คอร์สนี้จัดสำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น โดยมีวีซ่าสำหรับการพำนักเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะจัดการสอบวัดระดับ เพื่อจัดชั้นเรียนให้กับนักเรียน โดยนักเรียนสามารถเริ่มเรียนได้ตลอดภาคเรียน

Expense

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0 เยน
 • ค่าเล่าเรียน 44,000 เยนต่อเดือน *
 • ค่าหนังสือ 6,000 เยน ~8,000 เยน
 • *พิเศษ ชำระค่าเล่าเรียน 3 เดือน รับส่วนลด 10%

Course for Japanese Resident

Class Schedule

 • 【ชั้นเรียนภาคเช้า】วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 8:50~12:30
 • 【ชั้นเรียนภาคบ่าย 】วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 13:20~17:00

Application Documents

 • 1. รูปถ่ายขนาด 4 x 3 ซ.ม. จำนวน 2 ใบ
 • 2. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนต่างชาติ

Application Procedure

 • 1. กรุณาติดต่อทางโรงเรียนเพื่อขอทดลองเรียนฟรีได้ 1 วัน
 • 2. นำเอกสารการสมัคร พร้อมชำระเงินค่าใช้จ่าย
  ทางโรงเรียนขอให้ชำระค่าเล่าเรียน 3 เดือนแรก
  หลังจากนั้น นักเรียนสามารถชำระเป็นรายเดือนได้
 • 3. ทำข้อสอบวัดระดับเพื่อจัดชั้นเรียน และเริ่มเรียน

Note

 • 1. ทางโรงเรียนมีส่วนลดพิเศษในเดือนที่ตรงกับวันปิดภาคเรียน
 • 2. นักเรียนจะได้รับใบประกาศจบการศึกษา เมื่อเข้าเรียนติดต่อกันมากกว่าครึ่งปี และเข้าเรียนมากกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
 • 3. นักเรียนจะได้รับใบประกาศสำเร็จการศึกษา เมื่อเข้าเรียนติดต่อกันมากกว่าหนึ่งปี และเข้าเรียนมากกว่า 90% ของเวลาเรียนทั้งหมด

Go to Top

Private Course

คอร์สนี้เป็นคอร์สตัวต่อตัว หรือคอร์สกลุ่มขนาดเล็ก (ประมาณ 2-3 คน) โดยนักเรียนสามารถเลือกวันเวลาที่สะดวก และเลือกเนื้อหาที่จะเรียนได้

Expense

จำนวนนักเรียนค่าเล่าเรียนสำหรับ 10 ครั้ง
(ครั้งละ 90 นาที)
ค่าต่อเวลาเรียน 30 นาที
1คน51,000เยนต่อคน1,500เยนต่อคน
2คน36,000เยนต่อคน1,000เยนต่อคน
3คน27,000เยนต่อคน800เยนต่อคน

Private Course

Application Documents

 • 1. รูปถ่ายขนาด 4 x 3 ซ.ม. จำนวน 2 ใบ
 • 2. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนต่างชาติ

Application Procedure

 • 1. กรุณาติดต่อทางโรงเรียนพร้อมระบุวัน เวลาที่ต้องการเรียนในแต่ละสัปดาห์ พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียน
 • 2. ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับเมื่อจัดเตรียมเนื้อหาการสอนเรียบร้อยแล้ว
 • 3. กรุณาชำระค่าเล่าเรียนล่วงหน้า
 • 4. หากประสงค์ให้อาจารย์ไปสอนที่บ้าน กรุณาชำระค่าเดินทางของอาจารย์ด้วย

Go To Top