school logo
Japanese English Chinese Korea Thai Vietnam Indonesia
Spanish Russian German Italian Portugal Hindi Taiwan
About School
Courses
Curriculum
Campus Life
Student's Interview
Album
連絡先
5-10-5 Minamiyawata
Ichikawa city, Chiba
Japan 272-0023

ဖုန္းနံပါတ္- ၀၄၇ ၃၂၉ ၂၁၂၁
ဖက္စ္ - ၀၄၇ ၃၂၉ ၂၁၂၂
အီးေမးလ္-japan@aiueo.ws
Student's Interview


conveso antonio


...ကြ်န္ေတာ္ဂ်ပန္ကိုမလာခင္ဂ်ပန္စာကိုသင္ခဲ့ေပမယ့္ေန့စဥ္သံုးစကားေျပာ
ကိုပင္သိပ္ျပီးမေျပာႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။အိခ်ိကာဝါဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းကို
တက္ေရာက္ျပီးမွကြ်န္ေတာ္ရဲ့စကားေျပာဆိုျခင္းကတိုးတက္လာပါတယ္။
သည့္္အျပင္ဆရာေတြကလည္းအစြမ္းကုန္သင္ၾကားေပးၾကပါတယ္။


... ယခုသတင္းစာ၊စာအုပ္မ်ားကိုဖတ္ႏိုင္၍ကြ်မ္းက်င္စြာေျပာဆိုလာႏိုင္တဲ့
အတြက္ေက်ာင္းကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ မ်ားစြာေသာေက်ာင္းတြင္း
လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေသာေရပူစမ္းခရီး၊တိုက်ိဳဒစ္စေနလ္လမ္းခရီးစသည္မ်ား
လည္းရွိ၍ေက်ာင္းမွသူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာကိုရရွိခဲ့ျပီးစာသင္ခ်ိန္မ်ားမွာလည္း
ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားရခဲ့ပါတယ္။
Convero Antonio (အီတလီ)
Tokyo Institute of Technology (သုေတသနေက်ာင္းသား)
...ကြ်န္မကေတာ့Hong Yong Hi ျဖစ္ပါတယ္၊၂၀၀၈ဇူလို္င္မွစ၍အိခိ်ကာဝါ
ဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းမွာစတင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ကို
ပထမဦးဆံုးေရာက္ခါစမွာဂ်ပန္စကားလည္းမေျပာႏိုင္သူငယ္ခ်င္းလည္း
မရွိနဲ့ကြ်န္မအတြက္ေတာ့ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ေတြပါဘဲ။


... ေက်ာင္းမွာႏိုင္ငံေပါင္းဆံုမွသူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာကိုလည္းရရွိခဲ့ပါတယ္။
စာသင္ႏွစ္၂ႏွစ္စလံုးမွာလည္းေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာမ်ားကလည္း
ေႏြးေႏြးေထြးေထြးဆက္ဆံၾကတဲ့အတြက္လည္း မိမိအိမ္လိုပဲခံစားမိပါတယ္။
ဂ်ပန္ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းမ်ားစြာ တိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။
Hong Yong Hi(ကိုရီးယား)
Faculty of Art, Rikkyo University


... အားလံုးမဂၤလာပါ….ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ဂ်ပန္မွာတကၠသိုလ္အဆင့္ျမင့္ပညာ
ကိုဆက္လက္သင္ယူဖို့ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာႏိုင္ငံျခား
မွာေနရတာမလြယ္ပါဘူး။ဂ်ပန္ကိုေရာက္ခါစမွာမ်ားစြာေသာအေၾကာင္းအရာ
ေတြကိုစိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ပါတယ္။အိခိ်ကာဝါဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းတြင္
မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေလ့လာသင္ယူခဲ့ပါတယ္။ႏိုင္ငံျခားသား
ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းလည္းဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ခဲ့
ပါတယ္။တန္ဖိုးရွိတဲ့အခ်ိန္ေတြပါဘဲ။
...ဆရာေတြကလည္းစိတ္ေကာင္းရွိစြာျဖင့္အဆင့္ျမင့္ပညာဆက္လက္သင္ၾကား
ႏိုင္ရန္အတြက္မ်ားစြာေသာအၾကံဥာဏ္ မ်ားလည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ဆရာေတြ
ကလည္းအင္တာဗ်ဴးအတြက္သတၱိရွိရွိျဖင့္ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကိုရရွိခဲ့ျပီးအိပ္မက္ကိုအေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဤေက်ာင္းကိုလည္းအလြန္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Xu Zhi Shuag(တရုတ္)
Faculty of Economic, Sophia University

...ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏိုင္ငံသားျဖစ္၍အိခိ်ကာဝါဂ်ပန္ဘာသာ
သင္တန္းေက်ာင္းကိုေအာင္ျမင္၍ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္ပညာဆက္လက္
သင္ၾကားေနပါတယ္။ကြ်န္ေတာ့္ရ့ဲအိပ္မက္ကေတာ့ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကိုျပဳျပင္
ေပးႏိုင္ေသာအင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ေက်ာင္းကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါ
တယ္။အိပ္မက္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္
ေနပါျပီ။
Seyidov Ruzheh(အဇာဘိုင္ဂ်န္)
Tokyo Kouka Jidoushadai Vocational School


... အိခိ်ကာဝါဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ယခုဂ်ပန္စာေလ့လာမႈလည္း တိုးတက္လာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့အတန္းက
စိတ္ဝင္စားမႈရွိ၍ ဆရာေတြကလည္းအလြန္ေကာင္းပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာပညာ
သင္ယူခ်င္သူမ်ားကိုလည္းဤေက်ာင္းမွာတက္ေရာက္သင္ၾကားဖို့တိုက္တြန္း
ခ်င္ပါတယ္။ေက်ာင္းမွာရွိခဲ့တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္စရာအခိ်န္ေတြကိုဘယ္ေတာ့မွမေမ့ပါဘူး။

...ႏိုင္ငံအသီးသီးမွသူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာကိုလည္းရရွိခဲ့ပါတယ္။ဂ်ပန္ဘာသာနဲ့
ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈကိုေပ်ာ္၇ႊင္စြာသင္ယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သင္တို ့အတြက္ေက်ာင္းမွ
ဆရာမ်ားကၾကိဳဆိုေနပါတယ္။
Sinthavarayan Banjong(ထိုင္း)
Faculty of International Business, Kyoei University

...မဂၤလာပါ… ကြ်န္မကေတာ့ခ်ိဘတကၠသိုလ္မွာပညာသင္ၾကားေနပါတယ္။
ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက တကၠသိုလ္ဝင္ႏိုင္ရန္အိပ္မက္မ်ားရွိၾကပါတယ္။
ေျပာခ်င္တာကဂ်ပန္စာတစ္ခုတည္းၾကိဳးစားလို့မရပါဘူး၊ သခ်ၤာႏွင့္အေထြေထြ
ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္းေလ့လာၾကိဳးစားသင့္ပါတယ္။သတင္းစာဖတ္ျခင္း၊
သတင္းနားေထာင္ျခင္းမ်ားသည္အေရးၾကီးေသာအေထြေထြဗဟုသုတမ်ား
ျဖစ္၍စာအုပ္မ်ားတြင္ေလ့လာ၍မရႏိုင္ေသာဗဟုသုတမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
...ေက်ာင္းမွဆရာမ်ားသည္အသံုးဝင္ေသာအၾကံဥာဏ္မ်ားေပးရံုတင္မကဘဲ
ေန့စဥ္ၾကံဳေတြ ့ရေသာ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားကိုလည္းကူညီေျဖရွင္း
ေပးပါတယ္။ခ်ိဘတကၠသိုလ္ကိုဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ညႊန္ျပေပးေသာ ဆရာမ်ားကို
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
...ေက်ာင္းသည္စာေမးပြဲမ်ားမၾကာခဏေျဖဆိုရျခင္း၊ စာက်က္ရန္သတိေပး
ျခင္းမ်ားကိုလည္းလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကလည္း
ဂ်ပန္စာအတြက္မ်ားစြာအေထာက္အကူရပါတယ္။ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြျပည့္ဝ
ေအာင္ၾကိဳးစားၾကပါစို့။
Weng Jin Ling(တရုတ္)
Faculty of Law and Economic, Chiba University


Long Term Course
Short Term Course
Course for Japanese Resident
Private Lesson
Access
Inquiry
Exercise
Copyright(C) 2010 Ichikawa Japanese Language Institute All Rights Reserved.