message

เสียงจากคุณครู

까또 도미애(교무주임)

สวัสดีนักเรียนทุกท่าน
สถาบันภาษาญี่ปุ่นอิชิกาวาของพวกเรามีนักเรียนจากชาติต่างๆ มาเรียนที่นี่
นักเรียนที่อยากจะเรียนต่อหรือหางานทำที่ประเทศญี่ปุ่น นักเรียนที่อยากจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม นักเรียนนที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่น
นักเรียนที่มีเป้าหมายต่างกัน นักเรียนทุกคนต่างตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความสนุกสนาน
ทางสถาบันมีชั้นเรียนทั้งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย และนักเรียนที่ต้องการสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
คุณครูที่ใจดีและ มากด้วยประสบการณ์ของสถาบัน ดูแลนักเรียนแต่ละคนตามความต้องการอย่างเต็มที่
ดังนั้น มาสานฝันของทุกคน ที่สถาบันภาษาญี่ปุ่นอิชิกาวากันเถอะ

KATOU TOMIE(หัวหน้าครู)

ชั้นเรียนระดับกลางเป็นชั้นเรียนที่เป็นพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นระดับสูง โดยในชั้นเรียนสอนคำศัพท์, ไวยกรณ์ และ คันจิ ที่ไม่เคยเรียนในระดับต้น จุดมุ่งหมายของชั้นเรียนระดับกลางคือ การผ่านสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2 ซึ่งทางสถาบันก็มีการสอนทั้งการอ่านและการฟัง เพื่อสอบวัดระดับ

คุณครูของเราสอนด้วยภาษาญี่ปุ่นที่ง่าน ซึ่งทำให้เข้าใจได้ง่าย

อีกทั้ง ถ้าหากนักเรียนต้องการเรียนต่อ สามารถปรึกษากับเซนเซ เพื่อขอคำแนะนำได้

SAITOU AYA(คุณครูประจำ)

SAITOU AYA(คุณครูประจำ)

시지 아끼꼬(전임 강사)

ชั้นเรียนระดับสูง เน้นการเพิ่มคะแนนของการสอบวัดระดับหรือการสอบศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU) โดยเน้นฝึกฝน การทำข้อสอบทั้งส่วนของ คำศัพท์ ไวยกรณ์ การฟัง และ การอ่าน

ทางสถาบันใช้หนังสือพิมพ์ ตำราเรียน ที่ทันต่อยุคสมัย โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีของญี่ปุ่นจากการอ่านบทความ พร้อมทั้งเพิ่มความสามารถด้านการอ่านไปด้วย

ทางสถาบันสอนมารยาททางธุรกิจ และมีการฝึกฝนให้นักเรียนฝึกทักษะการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยผ่านการฝึกการนำเสนองาน หรือสุนทรพจน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

SHIJI AKIKO(คุณครูประจำ)

Go To Top